Kahana's 2019 kids

RHV SMF Leonard *B x SG RHV CNT Kahana Royale 4*M

dob 4/20/2019

3 bucks

L39 buck

L40 buck

L41 buck